تفاهمنامه همکاری

هیئت رهبری کریمی میدیکل کمپلکس تفاهمنامه ی را با شرکت تجارتی راستین به امضاء رسانید

بر مبنای این تفاهمنامه تمام مشتریان شرکت تجارتی راستین از 30 فی صد تخفیف در خصوص عرضه خدمات صحی کریمی میدیکل کمپلکس برخوردار می شوند.

شرکت تجارتی راستین بر علاوه فعالیت های اقتصادی؛ در عرصه های فرهنگی و اجتماعی نیز برای هموطنان عزیز خدمات ارایه می نماید.

کریمی میدیکل کمپلکس یگانه شفاخانه مدرن در سطح کشور بوده که به طور 24 ساعته با تجهیزات مدرن طبی و متخصصین ورزیده در خدمت هموطنان عزیز قراردارد.