مسافرین محترم پرواز های خارجی شرکت محترم کام ایر!

نظر به تفاهم نامه میان کام ایر و کریمی میدیکل کمپلکس تخفیف ویژه به معاینات پی سی آر کوید ۱۹ در نظر گرفته شده است ، مشتریان عزیز مطلع باشند

آدرس: کریمی میدیکل کمپلکس ، چهارراهی پل سرخ، کارته سه

شماره های تماس: 0783259090ـــــ0792822020

Facebook: Karimi Medical Complex

Instagram: KMC hospital