كريمي ميديكل كمپلكس به دو تن متخصصین ورزیده داخله عمومی که دارای تجربه کاری باشند ضرورت دارد علاقه مندان ميتوانند إسناد خويش را به مديریت شفاخانه بسپارند

آدرس كارته سه چهارراهي پل سرخ -كابل -افغانستان

Kmc.complex@gmail.com :ایمیل آدرس
0783259090/0792822020 :شماره های تماس