جریان عملیات سیزارین

قابل توجه مادران عزیز

کریمی میدیکل کمپلکس جهت ارایه خدمات هر چه بیشتر به هموطنان به ویژه ارج گذاری به مقام والای مادران عزیز اینک ولادت های نورمال را رایگان انجام میدهد تا باشد که از خدمات و روش های مدرن قبل و بعد از ولادت شفاخانه کریمی مستفید گردند