دوکتور سید جان قاضی زاده

متخصص امراض داخله اطفال و نوزادان

 

دوکتور عبدالله امینی

متخصص امراض قلب و ایکوکاردیوگرافی

 

پوهنمل دوکتورس شیما گلبان

اسوسیت پروفیسور امراض نسایی ولادی

 

دوکتور خالد همدرد

متخصص جراحی طرق بولی تناسلی فوق تخصص در کشور هندوستان

دوکتور عبدالستار صمیم

متخصص جراحی پلاستیک و سوختگی